Algemene Voorwaarden

Image

Algemene inschrijf- en annuleringsvoorwaarden HeartPepper Opleidingen

Inschrijving

• Inschrijving vindt schriftelijk plaats d.m.v. het inschrijfsysteem op de website.

• Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.

• Bij eventuele meerdere inschrijvingen tegelijkertijd zijn per persoon de persoonsgegevens vereist en bindend.

• Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de gehele training of de gehele workshop.

• Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van de inschrijving en betaling.

• Middels uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

Bevestiging, betaling en facturering

• Na uw inschrijving én betaling ontvangt u per e-mail een bewijs van inschrijving en de factuur.

• Het bewijs van inschrijving is uitsluitend geldig indien de bijbehorende betaling door C.F. Oosterhoff is ontvangen. Mocht u door een (technische) onvolkomenheid een bewijs van inschrijving ontvangen zonder dat betaling in goede orde heeft plaatsgevonden, dan is deze niet geldig. C.F. Oosterhoff kan in uitzonderlijke gevallen van u verlangen dat u een betalingsbewijs overlegt.

• Voor sommige trainingen wordt de mogelijkheid geboden om in termijnen te betalen. Het volledige bedrag moet echter drie weken voor aanvang van de training voldaan zijn.

Annulering en restitutie

• Na inschrijving bent u gedurende 14 dagen wettelijk gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden. Wanneer de training of workshop binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.

• Bij annulering van uw inschrijving tot twee weken voor aanvang van de training/workshop, wordt ten alle tijden € 150,- aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht. U ontvangt uw betaling onder aftrek van deze kosten van C.F. Oosterhoff terug.

• Annuleert u binnen twee weken voor aanvang van de training/workshop, dan wordt de helft van het totale factuurbedrag in rekening gebracht en ontvangt u de andere helft van C.F. Oosterhoff terug.

• Annuleert u binnen 48 uur voor aanvang of tijdens de training/workshop, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.

• Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.

• Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de training of workshop niet door kan gaan, wordt door C.F. Oosterhoff het volledige door u betaalde bedrag gerestitueerd.

• Door u reeds aan C.F. Oosterhoff betaalde bedragen, waarop u door annulering onzer- of uwerzijds conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door C.F. Oosterhoff binnen veertien dagen na annuleringsdatum aan u gerestitueerd.

• Bij ziekte of plotselinge verhindering van de trainer(s) of workshopleider(s) behoudt C.F. Oosterhoff zich het recht andere gekwalificeerde trainer(s) in te zetten.

Wachtlijst

• Bij over-intekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt steeds de eerst volgende persoon van de wachtlijst benaderd.

Bewijs van deelname

• Aan deelnemers van de trainingen (Jaartraining en Specialisatietraining) wordt een bewijs van deelname uitgereikt indien men aan het volledige programma heeft deelgenomen. Dit bewijs omvat ook de deelname aan de Introductieworkshop (De Dans van Afstand & Nabijheid). Deelnemers die alleen een Introductietraining gevolgd hebben en een bewijs van deelname nodig hebben kunnen deze per e-mail opvragen via wordpress@heartpepperopleidingen.nl.

Copy-, beeld- en geluidsrecht

• Het is deelnemers niet toegestaan beeld- of geluidsopnames te maken van werkvormen zoals opstellingen, theorie, presentaties en andere trainingsactiviteiten.

• Het copyright van het trainingsmateriaal en het intellectuele eigendom van de activiteiten ligt bij C.F. Oosterhoff.

Gezondheid van deelnemers

• Deelnemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, gezondheid en eventuele behoefte aan coaching, begeleiding of (psycho)therapie.

• Met eventuele dieetwensen wegens gezondheidsredenen voor de maaltijden kan rekening gehouden worden. U dient daarvoor uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training per e-mail (wordpress@heartpepperopleidingen.nl) aan te geven welke aanpassingen u behoeft. Bij grote aanpassingen kan het voorkomen dat er een meerprijs in rekening wordt gebracht. Dit wordt indien nodig vooraf met u overlegd.

Geheimhouding en privacy

• Alle persoonlijke informatie die deelnemers verstrekken, in welke vorm en van welke aard dan ook, wordt door C.F. Oosterhoff met de grootste zorgvuldigheid behandeld waarbij strikte geheimhouding wordt betracht. Hieromtrent zijn ook strikte afspraken gemaakt met de teamleden van C.F. Oosterhoff en derden die door C.F. Oosterhoff worden ingeschakeld bij de uitoefening van haar bedrijf.

• Tijdens de groepstrainingen zal met de deelnemers een regel van vertrouwelijkheid worden afgesproken, die inhoudt dat deelnemers geen persoonlijke informatie van andere deelnemers naar buiten brengen die hen tijdens de training wordt verstrekt of ter oren komt.

• Op trainingen en workshops is ons Privacy statement van toepassing. Wij verzoeken u om van het integrale statement kennis te nemen door op onderstaande link te klikken. Toepasselijk recht

• Op alle door C.F. Oosterhoff gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands dan wel Europees recht van toepassing.

Training, begeleiding en coaching voor organisaties

I. Algemene voorwaarden

1. HeartPepper Opleidingen beschouwt degene aan wie hij offerte heeft uitgebracht en die instemming geeft aan de offerte als zijn opdrachtgever.

2. HeartPepper Opleidingen stelt zich in de uitvoering van de opdracht onafhankelijk op. Dat wil zeggen dat nevenbelangen van het bureau en/of haar medewerkers en/of relaties met derden, geen rol zullen spelen bij de uitvoering van de opdracht.

3. HeartPepper Opleidingen zal haar kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten voor zijn opdrachtgever. HeartPepper Opleidingen neemt geen opdrachten aan waarvoor hij zich niet gekwalificeerd acht. Indien op deelterreinen specialistische kennis nodig wordt geacht, zal hiervoor in overleg met de opdrachtgever een oplossing gevonden worden.

4. HeartPepper Opleidingen acht zich verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opdracht, conform de met de opdrachtgever gemaakte afspraken. Indien door overmacht de uitvoering niet kan plaatsvinden, wordt in overleg met de opdrachtgever een passende oplossing gezocht.

5. HeartPepper Opleidingen zal met kennis en informatie over de organisatie en de individuele deelnemers waarvoor hij werkt uiterst zorgvuldig omgaan. Alle ter beschikking gestelde informatie zal door HeartPepper Opleidingen als vertrouwelijk behandeld worden.

6. Slechts met toestemming van de opdrachtgever zullen herkenbare gegevens van de organisatie waar HeartPepper Opleidingen voor werkt naar buiten worden gebracht.

7. Indien HeartPepper Opleidingen in opdracht van de opdrachtgever samen met een ander coachings- of trainingsbureau een opdracht uitvoert, wordt van tevoren vastgesteld wat de bijdrage en verantwoordelijkheid is van de onderscheidende bureaus.

8. Belangrijke wijzigingen in de uitvoering van de opdracht ten opzichte van de offerte zullen schriftelijk tussen de opdrachtgever en HeartPepper Opleidingen worden vastgelegd.

9. In principe wordt er niet van trainer/coach gewisseld tijdens de uitvoering van de opdracht. Indien meerdere trainers/coaches samen met HeartPepper Opleidingen betrokken zijn bij een opdracht, wordt een contactpersoon aangesteld. In de regel zal dit de directeur, Carolien Oosterhoff, zijn.

10. Copyright en eigendomsrecht van verstrekt cursusmateriaal berust bij HeartPepper Opleidingen.

11. Indien HeartPepper Opleidingen werkt op de locatie van de organisatie waarvoor hij een opdracht uitvoert, worden de voor dit werk redelijkerwijs noodzakelijke faciliteiten ter beschikking gesteld.

12. HeartPepper Opleidingen zal gedurende de begeleidingsrelatie en tot een jaar daarna medewerkers van de desbetreffende organisatie geen functie aanbieden.


13. Als over de toepassing van voorwaarden een conflict ontstaat tussen opdrachtgever en HeartPepper Opleidingen kan HeartPepper Opleidingen de opdracht teruggeven, dan wel de begeleidingsrelatie met de opdrachtgever beëindigen.

II. Betalingsvoorwaarden organisaties

1. HeartPepper Opleidingen brengt 50% van het offertebedrag vóór aanvang van werkzaamheden in rekening bij de opdrachtgever.

2. Voor individuele coaching op een andere locatie dan ten kantore van HeartPepper Opleidingen worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht.

3. Het in de offerte genoemde aantal begeleidings- en/of trainingsuren is te beschouwen als een zo goed mogelijke raming, gemaakt op het moment van uitbrengen van de offerte. Indien tijdens het begeleidings-/trainingstraject mocht blijken dat de kostenraming zal worden overschreden zal hierover vooraf overleg met de opdrachtgever plaats vinden, teneinde te komen tot een herziening van de aanvankelijke kostenraming en/of de werkzaamheden.

4. Betaling van de declaratie dient binnen twee weken na factuurdatum te geschieden. Indien de betaling na twee maanden niet is bijgeschreven op de rekening van HeartPepper Opleidingen kunnen administratiekosten en de wettelijke rente in rekening gebracht.

Amsterdam, januari 2019

C.F. Oosterhoff Bloemstraat 22-3, 1016 LB  Amsterdam.

www.heartpepperopleidingen.nl

KvK 61622117